De islamitische maand Radjab Vrijdagpreek 27-01-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 27-01-2023, gaat over:

“De islamitische maand Radjab.”

 

Allaah de Verhevene zegt in Zijn boek, de Qoraan, wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“Waarlijk, het aantal maanden bij Allaah is twaalf (in een jaar), zo was het door Allaah op de dag toen Hij de hemelen en de aarde schiep bevolen; vier hiervan zijn heilig. Dat is de juiste godsdienst, doe jullie jezelf daarin geen onrecht aan.”

 

Deze maanden zijn:               

Dhul Qi3da, Dhul Hidja, Muharram en

Radjab die tussen de maanden Djumada en Sha3baan zit

 

De maand Radjab wordt ook wel de alleenstaande Radjab genoemd, omdat deze los staat van de overige 3 heilige maanden. Dhul Qi3da, Dhul Hidja en Muharram volgen elkaar namelijk op. Echter, Radjab volgt pas na 5 maanden. Deze maand heeft een hele hoge waarde bij de Arabieren nog zelfs vóór de islam al. Dat de Arabieren deze maand zo hebben genoemd, is daar het bewijs van.

 

Toen de islam kwam, heeft het deze maand ook verhoogt in status ten opzichte van de andere (gewone) maanden. Allaah zegt ook over deze maand wat geïnterpreteerd kan worden als:

“Doe jullie jezelf daarin geen onrecht aan.”

 

Jezelf onrecht aandoen (door middel van zondes) in de heilige maanden weegt zwaarder dan in overige maanden. Het is de bedoeling dat men zich gedurende deze maanden weerhoudt van zichzelf onrecht aan te doen door middel van…:

haram zaken te laten, de afgeraden zaken te ontwijken en je te focussen op het verrichten van goede daden.

 

Voordat de islam kwam vierden de Arabieren deze maand met heidense rituelen zoals het brengen van offerdieren naar de afgodsbeelden. Met de komst van de islam werd dit ritueel afgekeurd en afgeschaft.

 

Sommige moslims gebruiken de maand Radjab om hun zakaah (oftewel de armenbelasting) in uit te geven, denkende dat het beter is om dit in Radjab te doen ten opzichte van de andere maanden.

 

Zakaah moet je uitgeven indien je de nisaab hebt bereikt. Nisaab (oftewel de drempel) is het minimale bedrag dat je een islamitisch kalenderjaar in bezit moet hebben om zakaah-plichtig te zijn.

 

Ibn Radjab (moge Allaah genadig over hem zijn) heeft hierover gezegd:

“Er is geen basis in de sunnah voor het uitgeven van zakaah enkel en specifiek in de maand Radjab. Dit was ook geen gewoonte onder de vrome voorgangers.”

Vervolgens zei hij:

” Zodra één islamitische jaar verstreken is, dien je jouw zakaah te berekenen en te betalen. Op de datum waarop jouw vermogen voor het eerst gelijk of groter is dan de nisaab, start jouw zakaah-jaar. Deze startdatum is voor iedereen verschillend en dat kan dus in elke maand van het jaar zijn.”

 

Ook heeft de profeet ﷺ ons als onderdeel van de voorbereiding geleerd om vrijwillige daden in deze gezegende maand te verméérderen. Hiermee worden gelovigen gestimuleerd ook het juiste belang en waarde te hechten aan extra vrijwillige daden en zich niet alleen te focussen op verplichte daden. Ook dit is een onderdeel van de ontwikkeling van de gelovigen met als doel de tevredenheid van Allaah te bereiken.

 

Tot slot… uiteraard en bijna vanzelfsprekend is het belangrijk om naast aanbiddingsdaden ook andere goede daden jegens jezelf en jegens de medemensen te verrichten in deze maand Radjab.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens