Saamhorigheid. Vrijdagpreek 24-03-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 24-03-2023, gaat over: “Saamhorigheid“.

 

Allah heeft de mens volgens zijn wijsheid geschapen als onderdeel van een gemeenschap. Hij heeft ons behoeftig aan elkaar gemaakt zodat we elkaar aanvullen in het uiten van de boodschap en in het uitvoeren van de geboden. Allah heeft het noodzakelijk gemaakt om als gemeenschap te opereren om zo loyaliteit te creëren tussen de gelovigen. Hij heeft ons ook opgedragen om elkaar te ondersteunen in datgene waar de mens profijt van heeft, elkaar te adviseren, het vergemakkelijken van werk voor een ander. Loyaliteit en het uitdragen van saamhorigheid zijn zaken die behoren tot de religieuze verplichtingen. Allah zegt in zijn boek, de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“Help elkaar in gehoorzaamheid en gehoorgeving (aan Allah en Zijn Boodschapper), maar help elkaar niet bij zonde en (grensoverschrijdend) onrecht”.

 

De profeet ﷺ heeft ons opgedragen om onze ziel en de shaytaan de baas te zijn en om bij te dragen aan de saamhorigheid met de gelovigen, om ons te verenigen en om loyaal aan elkaar te zijn. De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Als er drie mannen in een dorp of in de woestijn zijn die niet in jama3a (oftewel in gemeenschap) bidden, dan heeft de duivel hen in zijn houdgreep. Dus hou je vast aan de jama3a/de gemeenschap, want de wolf eet alleen een afgezonderde schaap.

 

Met het woord jama3a bedoelde hij ‘het bidden in gezelschap of in gemeenschap’.

 

 

Het gezamenlijk verrichten van het gebed helpt bij het overwinnen van de ziel en de shaytaan. Wij moeten het samenkomen in onze moskeeën als een gunst zien en we dienen vriendelijk met elkaar om te gaan. We moeten elkaar helpen in het onderhouden en schoonhouden van onze moskee. Een ieder van ons dient daar een bijdrage aan te leveren naar gelang zijn gesteldheid. De sahaba, moge Allah tevreden over hen zijn, ondersteunden elkaar in het bouwen van moskeeën. De profeet ﷺ prijsde een vrouw die de moskee schoon hield. Toen hij erachter kwam dat ze was overleden, is hij naar haar graf gegaan en heeft hij persoonlijk het dodengebed voor haar verricht en dua voor haar gedaan.

 

Elkaar adviseren en het aansporen tot het goede is noodzakelijk voor jullie succes en trots. Besef dat wanneer sommigen van jullie vervallen in zonden en begeertes en nalatig zijn in de waarden van het geloof die aansporen tot het beschermen van de eigendommen van anderen, besef dat dit van invloed is op jullie als gemeenschap in dit land en dat jullie beeld als geheel wordt verpest bij anderen (niet-moslims).

Umm Salamah, de vrouw van de profeet ﷺ levert over:

Ik zei: “O Boodschapper van Allah (vrede zij met hem),  zullen we vernietigd worden ondanks er vrome mensen onder ons zijn?” Hij zei…: “Ja, als het kwaad toeneemt.”

 

Het is uiterst belangrijk dat de gemeenschap zich vanuit haar beste kant vertoont en dit is een verantwoordelijkheid die wij met ons allen dragen. Wij moeten elkaar ook steunen in het beschermen van de gemeenschap tegen alles wat haar kan schaden.

 

Wij moeten voor anderen bemiddelen om vrede te stichten tussen 2 partijen die een geschil met elkaar hebben. We moeten bereid zijn om bepaalde problemen van individuen onder ons op te lossen of dit nou om familiezaken gaat of buurgerelateerd. Wat betreft de geschillen binnenshuis, die moeten beslecht worden door middel van het direct aangaan van het gesprek met het echtpaar. Dit gesprek dient gevoerd te worden door seniore familieleden die de intentie hebben om spanning weg te nemen en het geschil te beslechten. Allah zegt:

 

“Als jullie een breuk tussen hen beiden vrezen, wijs dan bemiddelaars aan: één van zijn familie en de andere van haar familie; wanneer zij beiden vrede wensen, Allah zal hun verzoening verzorgen. Waarlijk, Allah is voor altijd Alwetend, Kennend.”

 

En ook onze jongeren… De jongeren worden gezien als de kracht van de ummah en haar versterkte front. Het succes van de profeten is aan hen te danken. Zo is 3issa alayhi assalaam bijgestaan door de apostelen en profeet Mohammed ﷺ heeft gezegevierd door hulp van de jongeren. Dus beste jongeren wees een overwinning voor jullie geloof en vraag Allah om wijsheid en welbespraaktheid en verzacht daarmee de harten van jullie vrienden en collega’s.

 

Zorg ervoor dat jullie de vooroordelen tegenspreken middels jullie goede daden en nette handelingen. Behoor tot diegenen die slagen en met de prijzen ervandoor gaan. Vast de maand Ramadhaan op de juiste manier vanaf het begin tot het eind. Laat luiheid niet de overhand nemen, zodat jullie anderen niet met de buit ervandoor zien gaan tijdens het 3e deel van de Ramadan waarin zich een nacht bevindt waarover de profeetﷺ heeft gezegd:

 

“Degene die gebeden verricht in de nacht van Qadr uit oprecht geloof en hopend op een beloning van Allah, al zijn eerdere zonden zullen worden vergeven”.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens