De eigenschap van bescherming in de Islam Vrijdagpreek 03-02-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 03-02-2023, gaat over:

De eigenschap van bescherming in de Islam

 

Ons geloof wijst ons op goede manieren en eigenschappen. Eén van die eigenschappen waar de islam op wijst is de eigenschap van bescherming. Bewaking jegens de rechten die Allaah op ons heeft, jegens de rechten die dienaren van Allaah op ons hebben, het beschermen van lichamen en zielen, het waken over eer en eigendommen, het beschermen van de heiligdommen en het verdedigen van de moederlanden.

 

En weet dat degene die de veiligheid verdedigt tot de succesvolle dienaren behoren. Allaah de verhevene zegt in zijn boek, de Quran, wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“En degenen die oprecht trouw zijn aan datgene wat hun toegewezen is en aan hun verbond.”

 

Met andere woorden, diegenen die waakzaam zijn over de bescherming van hetgeen dat aan hen is toegewezen en eraan werken om daar het beste van maken.

 

De sunnah van onze profeet leert ons dat het vervolmaakte geloof niet samen gaat met verraad. Zo heeft de profeet ﷺ gezegd:

 

“Een moslim is degene voor wiens tong en handen de moslims veilig zijn; en een Mu’min is degene waaraan de mensen hun bloed en eigendommen toe vertrouwen”.

(D.w.z. ze vrezen niet dat hij hun zal schaden).

 

Ook heeft de profeet ﷺ gezegd:

“De gelovige kan over ieder eigenschap beschikken, behalve op dat van verraad en leugens”.

 

Een tekort aan vertrouwen is ook een tekort aan imaan. De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Er is geen geloof voor degene die geen vertrouwen heeft, en er is geen religie voor degene die geen verbond heeft”.

 

Over het tekort aan Iman heeft een dichter het volgende geschreven: “Als het geloof verloren gaat, is er geen veiligheid of wereld voor degene die geen religie naleeft en wie tevreden is met een leven zonder religie, heeft de vernietiging tot zijn metgezel gemaakt”.

 

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Wanneer de praktijk van het eren van een verantwoordelijkheid verloren gaat, verwacht dan de Laatste Dag (dag des oordeels).”

Een metgezel vroeg: “Hoe kan het verloren gaan?” Hij antwoordde:

“Als de verantwoordelijkheden worden toevertrouwd aan mensen die daar niet bekwaam voor zijn, verwacht dan de Laatste Dag.”

 

Ook heeft hij ﷺ gezegd:

“Vertrouwen brengt rijkdom en verraad brengt armoede”.

Zodra onder de naties verraad de overhand krijgt, is deze natie onfortuinlijk.

 

Wees jullie ervan bewust dat een ieder van jullie verantwoordelijk is voor hetgeen Allaah hem heeft toevertrouwd in dit wereldse leven zoals een partner of kinderen of werk of eigendommen.

 

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Jullie zijn allemaal voogden en verantwoordelijk voor je onderdanen.  De heerser is een bewaker van zijn onderdanen, de man is een bewaker van zijn gezin, de vrouw is een bewaker en is verantwoordelijk voor het huis van haar man en zijn nakomelingen;  en dus zijn jullie allemaal voogden en verantwoordelijk voor jullie onderdanen.”

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens